Tall

Tallolja

Från tallolja till parfym

SunPines levererar innovativa och hållbara produkter som baseras på tallolja, en hållbar restprodukt från massabruken. Från den skogliga biomassan gör vi talldiesel, bioolja, harts, terpentin och fjärrvärme.

Våra produkter når världsmarknaden i allt från Preems Evolutions diesel till väldoftande parfym.

Tallolja är kanske den mest mångsidiga av skogens alla produkter. Den används t.ex. vid framställning av biobränslen och den kan fraktioneras till mängder av ämnen med olika egenskaper. I framställningen av biobränslen hjälper tallolja till att minska koldioxidutsläppen avsevärt.

Tallolja ersätter ofta fossilbaserade ämnen. Överallt i vår vardag finns talloljan – i såpa, lim, tejp, fasad- och väggfärger och otaliga andra produkter. Tillsammans med våra ägare och kunder hittar vi fler användningsområden hela tiden.

Tillverkning

Råtallolja framställs från råtallsåpa, som utvinns från svartlut från sulfatmassaindustrin.Råtalloljan kommer från de så kallade extraktivämnena i vedråvaran och benämns råtallolja oavsett vilket vedslag råvaran består av.
Råtallolja utvinns genom att råtallsåpan separeras från svartluten i särskilda luttankar. Råtallsåpan behandlas sedan med svavelsyra för att de olika organiska syrorna ska återbildas. Omvandlingen från såpa till tallolja genomförs i allmänhet hos sulfatmassabruken medan vidareförädling görs vid andra enheter än hos bruken.

Råtallolja innehåller värdefulla kemiska substanser, som kan vidareförädlas genom destillation till olika komponenter som bränsle eller “gröna” kemikalier.

Frågor och svar om talljolja

Tallolja är en restprodukt som utvinns ur svartlut i massabruken. Det är ett samlingsnamn på de substanser som kommer från kådan. Andra ser det som något som blir över, vi ser det som en förnyelsebar råvara.

Hos Sunpine förädlas talloljan till råtalldiesel.