SunPine Höstbild

Fjärrvärme

Vi värmer våra grannar

Hela vår verksamhet baseras på ett grundläggande hållbarhetstänk, från vår råvara som är en restprodukt från massabruken till vår egen restprodukt, spillvärmen, som via Piteå Energi blir till fjärrvärme.

Vår fabrik är i grunden energieffektiv i sin konstruktion, processen kräver så väl uppmärmning som nedkylning. Den nedkylning som sker genererar varmt vatten som används till just fjärrvärme. Vår fjärrvärme kommer dels till användning som värme i vår egen anläggning, och via fjärrvärmenätet värms även andra större industrilokaler i regionen. Totalt har finns 2,5 km fjärrvärmerör ute på Haraholmen.

SunPine levererar cirka 1 690 000 kWh fjärrvärme årligen, vilket motsvarar 75 villor.

Fler produkter

En råvara, många möjligheter

tallolja

Tallolja

SunPines bioraffinaderi levererar hållbara produkter som baseras på tallolja, en restprodukt.

bioolja

Bioolja

Vi leverar grön eldningsolja till industri för bland annat uppvärming