skogsbild_1

Resten är framtid

Vi 💚 hållbarhet

För att klara det nationella målet i Sverige om 70 procent mindre koldioxidutsläpp inom transportsektorn till 2030 krävs en rad åtgärder. SunPines talldiesel är ett viktigt bidrag i omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta. Även våra hållbara produkter harts, terpentin, bioolja och fjärrvärme bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Hållbara biobränslen baserade på restprodukter från pappers och massaindustrin

Transportsektorn är till stor utsträckning beroende av energi från fossila bränslen. För att öka användningen av förnybara energialternativ och minska klimatpåverkan från transportsektorn finns EUs förnybarhetsdirektiv (RED II). En hållbar produktion av biobränslen är en viktig del för framtida energiförsörjning. Därför är det för SunPine viktigt att kunna styrka hållbarheten hos biobränslen genom hela försörjningskedjan – från platsen där restprodukten uppstår och fram till produkten som vi skickar till kund. SunPine visar på uppfyllnad av förnybarhetsdirektivet både genom att efterleva den nationella implementeringen av förnybarhetsdirektivet – hållbarhetslagen, men också genom att efterleva den globalt erkända ISCC standardens krav.

Hållbarhetsbesked
Den svenska implementeringen av förnybarhetsdirektivet är hållbarhetslagen. Energimyndigheten utfärdar hållbarhetsbesked till företag som med sitt kontrollprogram kan visa efterlevnad mot hållbarhetslagen. SunPine innehar ett hållbarhetsbesked.

ISCC EU certifikat (International Sustainability and Carbon Certification)
Utöver den nationella hållbarhetslagen finns även ett antal frivilliga hållbarhetscertifieringar varav den globala ISCC standarden är en. ISCC Certifiering är ett effektivt internationellt erkänt sätt att visa på efterlevnad av förnybarhetsdirektivet. SunPines ISCC EU certifikat för Råtalldiesel  erhölls oktober 2021. Certifieringen är utförd av DNV GL. Se även management commitment för ISCC. 

Kvalitetsledningssystem
SunPines kvalitetsledningssystem är certifierat enligt europastandard EN ISO 9001:2015. Certifieringen är ett bevis på att vi har systematiska arbetssätt för att nå önskade resultat och mål. Kvalitetsledningssystemet bygger på ständiga förbättringar med kunden i fokus.

SunPine ISO9001:2015 certifikat  
SunPine Kvalitetspolicy