Sunpine Stäng

SunPine – ett utmärkt exempel på hållbar tillväxt

Pressmeddelande |2014-07-02

Miljöminister Lena Ek, som leder alliansens arbetsgrupp ”Hållbar tillväxt i hela landet”, besökte SunPine i Piteå förra fredagen. SunPine är ett utmärkt exempel på hur ny miljövänlig teknik kan skapa jobb i en region där varje nytt jobb är viktigt. Sedan företagsstarten 2006 har vi skapat 40 nya jobb och, om förhållandena är gynnsamma, kommer vi direkt och indirekt att sysselsätta omkring 100 personer inom några få år.

Fördelarna med talloljediesel från SunPine är lätta att inse. Vår råvara kommer främst från svenska skogar och hållbart svenskt skogsbruk. Om man tittar på hela cykeln är växthusgasutsläppen mycket låga. Eftersom talloljediesel tillverkas av restprodukter från pappersmasseindustrin konkurrerar vår produktion inte med livsmedelsindustrin vilket många andra typer av biobränsle som använder, sockerbetor, majs och soja som råvara, gör.

Våra ägare – Sveaskog, Södra, Preem och Kiram – har investerat omkring 350 miljoner kronor i vår anläggning i Piteå och de är nöjda med framstegen. Vi nådde slutligen en punkt under 2013 när anläggningen var ordentligt inkörd och producerade omkring 100 000 m3 råtalloljediesel per år, vilket motsvarar omkring 20 procent av den totala dieselförbrukningen i Sverige. ”Vår plan är att nå en tillräckligt hög lönsamhetsnivå under 2014 så att ägarna kan förvänta sig avkastning på investerat kapital.

SunPine har ambitiösa planer för framtiden. Vi vill utveckla nya produkter som använder råtallolja som råvara. Det finns många olika användningsområden inom kemikalie-, och livsmedelsbranschen och hygien- och skönhetsprodukter där tallolja kan användas. Men det viktigaste av allt är kapaciteten att öka produktionen av råtalloljediesel kontinuerligt. Det finns stora råvarutillgångar i de nordiska länderna som skulle möjliggöra en produktionsökning på 130,000 m3 per år här i Piteå. Och mängderna som levereras från pappersmasseindustrin kan öka. Ökad användning av talloljediesel är bra för företaget och våra anställda och ligger i nationens intresse, eftersom vår verksamhet bidrar till målet att nå en fossilfri fordonspark senast 2030. Talloljediesel är inte alls den enda lösningen, men det är en som redan finns tillgänglig och som inte kräver utveckling av nya motorer från fordonsindustrins sida,” säger Magnus Edin. Dessutom har Sverige och SunPine en världsledande position inom området.

Men för att SunPine ska kunna expandera behöver vi långsiktiga hållbara regler. Vi är beroende av belöningar för användning av talloljediesel i form av olika typer av skattelättnader. Gröna bränslen är undantagna från energi- och koldioxidbeskattning Utan sådana skattelättnader skulle SunPines affärsverksamhet inte vara ekonomiskt bärkraftigt. Det verkliga priset på talloljediesel är omkring dubbelt så högt som det för ”smutsig” diesel.

Vi är därför bekymrade över förslaget om att kvotplikt ska införas i maj 2014. Förslaget, som anger att det måste finnas en biobränsleinblandning, t.ex. talloljediesel. på 3,5 %, betyder att de som vill göra mer än minimikravet inte belönas. Motivationen blir otillräcklig och det gör det svårare att uppnå målet med en fossilfri fordonspark. Vi skulle gärna se ambitiösare förslag från regeringen och alliansens arbetsgrupp för hållbar tillväxt. Fler incitament skulle innebära en större marknad för talloljediesel och fler jobb inom miljövänlig bränsleproduktion, vilket skulle gynna Sverige och framförallt vara bra för miljön.