Sunpine Stäng

Historik

Företaget grundades av entreprenören Lars Stigsson, som i sin tur sålde in konceptet till Sveaskog, Preem och Södra skogsägarna som vardera ställde upp med 100 MSEK för att kunna bygga en fullskalig fabrik.

De första medarbetarna anställdes 2007, miljötillståndet godkändes 2008. Hösten 2009 påbörjades bygget av en ny fabrik.

Produktionen av talldiesel invigdes i maj 2010 och den första leveransen till Preem genomfördes i oktober samma år.

De kommande åren, fram till mars 2013, bestod till stor del av att ta bort flaskhalsar och att uppnå en stabil produktion. Den tänkta kapaciteten i fabriken uppnåddes 2013, vilket blev det första året som företaget gjorde vinst. Den initiala investeringen uppgick totalt till ca 350 MSEK.

Våren 2014 gick pressmeddelande ut om att SunPine skall bygga om fabriken för att kunna tillverka en ny produkt – harts. Harts är en befintlig produkt på världsmarknaden som inte är beroende av politiska beslut. Investeringen var huvudsakligen inriktad på att ge företaget ytterligare ett ben att stå på, samt att öka lönsamheten. Företaget Lawter, ägt av Harima Chemicals i Japan, tillkommer som delägare. Den nya produktionsanläggningen togs i drift i december 2015. Investeringen för att bygga om fabriken och kunna tillverka harts uppgick totalt till ca 210 MSEK.

Det påföljande året 2016 kan bäst beskrivas som ett uppstartsår med återkommande driftstopp och ett antal kompletterande åtgärder. Under slutet av 2016 hade den egna organisationen lyckats skapa en stabil produktion med bra tillgänglighet. Den strategi, den inriktning och det utvecklingsarbete som är nedlagt från maj 2013 fick sin kröning och belöning under 2017. De uppsatta målen är uppnådda och hela anläggningen och organisationen överträffade förväntningarna.